The Idealist Teacher from the Perspective of the Past to the Present: A Mixed Method Research


Abstract views: 327 / PDF downloads: 944

Authors

DOI:

https://doi.org/10.59455/jomes.2022.6.3

Keywords:

Teacher, resilience, idealist, idealist teacher

Abstract

The purpose of this study is to analyze idealist teacher examples and characteristics based on the heroes in idealist teaching literature from different countries. The research was conducted according to the mixed method and converging parallel pattern. The qualitative design of the research is the "narrative research" model. The qualitative sample of the research consists of "Çalıkuşu (Wren), Vurun Kahpeye (Hıt The Whore), Idealist Teacher, Toprak Uyanırsa (If Soil Awakens), The First Teacher, and Dead Poets Association" books selected by the criterion sampling method. The document analysis method was used while examining the books on idealist teaching, and the data were solved with the help of content analysis. As a result of the content analysis, 3 themes and 10 sub-themes were determined. The quantitative design of the research is the "Descriptive Survey" model. In the quantitative part of the study, it was aimed to determine the idealism levels of teachers. The quantitative sample of the study consisted of 568 teachers. The data were collected with the help of the "Idealist Teacher Scale". In the qualitative sample of the research, the findings related to idealist teaching were reached, and these findings were interpreted together with quantitative data. According to the results obtained in the study, teachers have high levels of Idealist teaching perception. Idealist teachers are individuals who are devoted to their profession, love their profession, are self-sacrificing, struggle with impossibilities, are compassionate, determined, committed to ethical and moral values, patient, fair, convey spiritual values and guide students. Idealistic teachers clash with traditional education, bureaucracy, society, and even with the student when appropriate. In this case, idealistic teachers may experience withdrawal, abandonment, or abandonment crises. The love of the people and the nation, the desire for self-realization and ideological commitment idealize the teachers.

References

Adıvar, H. E. (2019). Vurun Kahpeye. Can Sanat Yayınları.

Aitmatov, C. (2020). İlk Öğretmenim (M. Özgül, Çev.). Nora Kitap.

Alabaş, R., Kamer, S. T., & Polat, Ü. (2012). Öğretmenlerin kariyer gelişimlerinde lisansüstü eğitim: Tercih sebepleri ve süreçte karşılaştıkları sorunlar. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 89-107.

Altunay, E. (2017). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel güven ve adanmışlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 46(213), 37-66.

Arnon, S., & Reichel, N. (2007). Who is the ideal teacher? Am I? Similarity and difference in perception of students of education regarding the qualities of a good teacher and of their own qualities as teachers. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 13(5), 441-464.

Aslan, C., & Bilir, O. (2014). Gerçek ile ütopya arasinda Şevket Süreyya Aydemir. HUMANITAS-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), 15-26.

Ateş, H. K. & Kadıoğlu, S. (2018). Identifying the qualities of an ideal teacher in line with the opinions of teacher candidates. European Journal of Educational Research, 7(1), 103-111.

Aydemir, Ş. S. (2019). Toprak Uyanırsa. Remzi Kitabevi.

Aydeş, S. S., & Uğur, A. (2016). Okul yöneticilerinin öğretmenlere yönelik metaforik algıları. Sakarya University Journal of Education, 6(3), 20-39.

Aydın, Y. (2006). Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu, Acımak, Yeşil Gece, Kan Davası romanlarında öğretmen tipleri ve toplumun öğretmen algılaması [Yüksek Lisans Tezi]. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Bakırcıoğlu, R. (2012). Ansiklopedik eğitim ve psikoloji sözlüğü. Anı.

Baruch, Y. (2006). Role-play teaching: Acting in the classroom. Management Learning, 37(1), 43-61.

Bayrak Özmutlu, E. (2018). Öğretmenlerin mesleki inançları, mesleki inançlarının kaynakları ve mesleki inançlar temelinde öğretmen tiplerinin belirlenmesi [Doktora Tezi]. Ankara Üniversitesi, Ankara.

Beycioğlu, K., Ozer, N., & Kondakçi, Y. (2018). Eğitim yönetiminde araştırma. Pegem.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2019). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem.

Can, N., Yıldırım, N., Bedir, G., & Atalmış, E. H. (2019). İdealist öğretmen ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(4), 405-418.

Creswell, J. W. & Plano Clark, V. L. (2020). Karma yöntem araştırmaları: Tasarımı ve yürütülmesi (Y. Dede ve S. B. Demir, Çev. Ed). Anı Yayıncılık.

Creswell, J. W. (2017). Eğitim araştırmaları: Nicel ve nitel araştırmanın planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi. Edam.

Creswell, J. W. (2020). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları (S. B. Demir, Çev.). Eğiten Kitap.

Das, M., El-Sabban, F., & Bener, A. (1996). Student and faculty perceptions of the characteristics of an ideal teacher in a classroom setting. Medical Teacher, 18(2), 141-146.

Duymaz, R. (2009). İdealist öğretmenin eğitim anlayışı. https://core.ac.uk/download/pdf/153447392.pdf

Engin, E. (2015). Didaktik ve ütopik bir roman: Toprak Uyanırsa. Firat University Journal of Social Sciences, 25(1), 23-30.

Erkılıç, T. & Himmetoğlu, B. (2015). İdealist felsefenin eğitim yönetimine ve klasik yönetim yaklaşımlarına etkileri. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2), 94-108.

Ersoy, A. ve Bozkurt, M. (2017). Anlatı araştırması. A. Saban ve A. Ersoy (Ed.), Eğitimde nitel araştırma desenleri içinde (ss. 237-277). Anı Yayıncılık.

Erzen, Z. & Epçaçan, C. (2018). Öğretmen görüşlerine göre öğretmenlerin toplumdaki sayginliğinin incelenmesi. İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Dergisi, 4 (9), 331-345.

Farr, J. (1997). New teachers: Becoming a balanced teacher: Idealist goals, realist expectations. The English Journal, 86(6), 106-109.

Friedman, I. A. (2000). Burnout in teachers: Shattered dreams of impeccable professional performance. Journal of Clinical Psychology, 56(5), 595-606.

Goe, L., Bell, C., & Little, O. (2008). Approaches to evaluating teacher effectiveness: A research synthesis. National Comprehensive Center for Teacher Quality.

Goff, P., Xie, X., Yang, M., Batt, L., Gandy-Fastovich, L., Rodriguez-Escutia, Y. & You, E. (2019). Teachers on the market: A typology of teachers’ philosophy, mission, vision, and values. WCER Working Paper No. 2019-2. Wisconsin Center for Education Research.

Günbayı, I. (2007). Okul iklimi ve öğretmenlerin iklim faktörlerine ilişkin görüşleri: Dokuz kent lisesi araştırması. Turkish Online Journal of Educational Technology, 6 (3), 70-78.

Güntekin, R. N. (2019). Çalıkuşu. İnkılap Kitabevi.

Güven, İ. (2014). Türkiye'de öğretmen eğitiminin dönüşümü. A. Yıldız (Ed.), Idealist öğretmenden sınava hazırlayıcı teknisyene: Öğretmenliğin dönüşümü içinde (s. 57-95). Kalkedon.

Hacıoğlu, F. (1990). 21. Yüzyıl için öğretmen eğitimi. Eğitim ve Bilim, 14(77).

Harley, K., Barasa, F., Bertram, C., Mattson, E., & Pillay, S. (2000). “The real and the ideal”: teacher roles and competences in South African policy and practice. International Journal of Educational Development, 20(4), 287-304.

Johnson, R. B., Onwuegbuzie, A. J., & Turner, L. A. (2007). Toward a definition of mixed methods research. Journal of Mixed Methods Research, 1(2), 112-133.

Kalfa, M. (2013). Cengiz Aytmatov'un İlk Öğretmen romanındaki eğitsel sorunlar ve öğretmen imgesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28-1), 202-210.

Karagülle, F. (2016). Çalıkuşu'ndan bir köy hocasına: İdeolojinin edebiyat üzerindeki belirleyiciliği. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 54(54), 87-97.

Karakelle, S. (2005). Öğretmenlerin etkili öğretmen tanımlarının etkili öğretmenlik boyutlarına göre incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 30(135).

Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. Nobel.

Kaysi, F., ve Gürol, A. (2016). Öğretmenlik mesleğine yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 230-240.

Kennedy, M. M. (1997). Defining an ideal teacher education program. National Council for Accreditation of Teacher Education.

Kızıltepe, Z. (2002). İyi ve etkili öğretmen. Eğitim ve Bilim, 27(126), 10-14.

Kleinbaum, N. H. (2019). Ölü Ozanlar Derneği (N. Hatırnaz, Çev.). Bilge Kültür Sanat.

Komarraju, M. (2013). Ideal teacher behaviors: Student motivation and self-efficacy predict preferences. Teaching of Psychology, 40(2), 104-110.

Kozikoğlu, İ., ve Özcanlı, N. (2020). Öğretmenlerin 21. Yüzyıl öğreten becerileri ile mesleğe adanmışlıkları arasındaki ilişki. Cumhuriyet International Journal of Education, 9(1), 270-290.

Kök, M. (2014). Nurettin Topçu’nun idealizmi. Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, (4), 37-48.

Kul, E. (2013). Halide Edip’in Vurun Kahpeye romanında farklı boyutlarıyla Millî Mücadele’ye yaklaşım. Türkoloji Dergisi, 20(1), 53-80.

Külekçi, G. (2018). Identifying the perceptions of prospective english language teachers on characteristics of effective teachers: Who is the ideal teacher? Novitas-ROYAL (research on Youth and Language), 12(1), 1-15.

Kyridis, A., Avramidou, M., Zagkos, C., Christodoulou, A. y Pavli-Korre, M. (2014). Who is the ideal teacher? Greek pre-service teachers express their views about the characteristics of the “perfect” teacher. Journal for Educators, Teachers and Trainers, 5(2), 143-159.

Maaranen, K., Pitkäniemi, H., Stenberg, K., & Karlsson, L. (2016). An idealistic view of teaching: teacher students’ personal practical theories. Journal of Education for Teaching, 42(1), 80-92.

Nussbaum, J. F. (1992). Effective teacher behaviors. Communication Education, 41(2), 167-180.

Ogur, E. (2018). Toprak Uyanirsa adli eserde eğitim ve öğretmen idealizmi. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (66), 282-296.

Özdamar, K. (2016). Eğitim, sağlık ve davranış bilimlerinde ölçek ve test geliştirme yapısal eşitlik modellemesi. Nisan.

Petrov, G. (2020). İdealist Öğretmen (A. Ali, Çev.). Koridor Yayıncılık.

Pozo-Munoz, C., Rebolloso-Pacheco, E., ve Fernandez-Ramirez, B. (2000). The' ıdeal teacher'. Implications for student evaluation of teacher effectiveness. Assessment & Evaluation in Higher Education,

Rumaria, C. (2015). An analysis of speech acts in the dead poets society [Master’ thesis]. University of Yogyakarta.https://eprints.uny.ac.id/23857/1/Skripsi%20-%20Choerunnisa%20Rumaria.pdf

Rusu, C., Şoitu, L., & Panaite, O. (2012). The ideal teacher. Theoretical and investigative approach. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 33, 1017-1021.

Saban, A. ve Sarıçelik, S. (2018). İçedönük bir çocuğu anlamak: Bir anlatı araştırması. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi- Journal of Qualitative Research in Education, 6(1), 225-252.

Sevinç, C. (2012). Aydının halkla imtihanı: Ziya Gökalp’in “Halka Doğru” düsturu bağlamında Cumhuriyet’in ilk çeyreğinde Türk romanında idealist öğretmen tipleri. Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 1(10), 127-163.

Taş, B. (2020). Öğretmenlerin idealistlik düzeylerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile ilişkisi [Yüksek Lisans Tezi]. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.

Telli, S., Den Brok, P., & Cakiroglu, J. (2008). Teachers' and students' perceptions of the ideal teacher. Egitim ve Bilim, 33(149), 118.

Tezer, F. (1998). İdeal öğretmenin kişilik özellikleri: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi öğretmen adaylarının ideal öğretmenin kişilik özelliklerini algılamaları üzerine bir çalışma [Doktora Tezi]. Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Uludağ, M. E. (2008). Çalıkuşu romanında vurgulanan eğitim problemleri ve günümüze yansımaları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(25), 78-90.

Yavaş, G. (2017). Yeni Hayat’ın yeni öğretmen tipi: “Kaba softalıktan idealist öğretmenliğe” Ali Şahin Efendi. Dil ve Edebiyat Araştırmaları, 16(16), 103-119.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin.

Yıldırım, N. (2018). Geleceğin dünyasında idealist öğretmenlik. E. Tüzel İşeri (Ed.), 22. Yüzyılda eğitim içerisinde. Pegem.

Yılmaz, E. (2007). Türk edebiyatında kadın öğretmen tiplemeleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (14), 240-251.

Published

2023-05-03

How to Cite

MAVİ CANUYLASI, Çınar E. ., & ÖZGENEL, M. (2023). The Idealist Teacher from the Perspective of the Past to the Present: A Mixed Method Research. Journal of Mixed Methods Studies, (6), 57–87. https://doi.org/10.59455/jomes.2022.6.3